logo facebook logo youtube
Svésedlice č.p.58
783 54 Přáslavice

+420 585 352 102
obec@svesedlice.cz
Drobečková navigace

Úvod > Prodej stavebních pozemků

Prodej stavebních pozemků - II. kolo

 

180708_banner_etapa_2_2500x1250.jpg

 

PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITÝCH VĚCÍ OBÁLKOVOU METODOU

 

Zastupitelstvo obce Svésedlice, IČ: 00576271, se sídlem 78354 Svésedlice 58, přijalo usnesení č. 31/8-2018 ze dne 3.10.2018, kterým schvaluje pravidla upravující postup při prodeji nemovitých věcí obálkovou metodou, a to v tomto znění:

I.

Předmět obálkového prodeje

Předmětem prodeje obálkovou metodou  je prodej nemovitých věcí – pozemků určených k výstavbě rodinných domů:

Pozemek č.1      parcela č. 247/149 – orná půda, o výměře 895 m2 (současný pozemek p.č. 247/149 bude při podpisu kupní smlouvy ponížen o výměru 88m2, dle GP, viz. příloha). Nabídku tedy zasílat na budoucí výměru 807m2.

Pozemek č.2      parcela č. 247/145 – orná půda, o výměře 946 m2, + p.č. 247/168 – orná půda (určená pro budoucí plochu zahrady), o výměře 530 m2,

Pozemek č.3      parcela č. 247/141 – orná půda, o výměře 944 m2, (současný pozemek p.č. 247/141 bude při podpisu kupní smlouvy ponížen o výměru 93m2, dle GP, viz. příloha). Nabídku tedy zasílat na budoucí výměru 851m2.

Bez názvu.jpg

v k.ú. a obci Svésedlice, okres Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc.

Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů, jak vyplývá z územního plánu dostupného zde:

http://www.svesedlice.cz/index.php?nid=7076&lid=cs&oid=4520416

 

II.

Zájemci o koupi

Zájemcem o koupi shora uvedených pozemků může být jen plně svéprávná fyzická osoba, která má státní občanství České republiky a dále každá právnická osoba se sídlem na území ČR. Každý zájemce je oprávněn podat pouze nabídky na koupi tří různých pozemků dle článku I. těchto pravidel.

 

III.

Podmínky k výběru

 1. Rozhodujícím kritériem pro výběr nabídky zájemce je výše nabízené kupní ceny, kterou zájemce nabídne obci.
 2. Nejnižší možná nabídková cena je stanovena na částku ve výši 1 400,- Kč/m2 u stavebních pozemků a na částku ve výši 450,- Kč/m2 u pozemků označených jako plocha zahrady (jen u pozemku 2).
 3. Zájemce bere na vědomí, že splatnost jím nabízené kupní ceny za prodej pozemků bude činit maximálně 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a případné prodlení se zaplacením kupní ceny bude mít za následek povinnost zaplatit smluvní pokutu.

 

 

IV.

Organizační zabezpečení výběru zájemce obálkovou metodou

 

 1. Průběh a informace o obálkovém prodeji nemovitých věcí zajišťuje obec Svésedlice.
 2. Obec Svésedlice stanovuje lhůtu pro předkládání obálek zájemci, která počíná běžet od 9.10.2018 od 8.00 hodin a končí dne 31. 10. 2018 v 16.00 hodin. Lhůta pro předkládání nabídek zájemců bude zachována v případě, že nabídka zájemce bude v rozmezí od počátku do konce lhůty doručena na adresu uvedenou v článku V. odst. 4. těchto pravidel.

 

V.

Průběh a vyhodnocení výběru zájemce obálkovou metodou

 

 1. Výběru zájemce obálkovou metodou se může zúčastnit jen oprávněný zájemce dle čl. II těchto pravidel. Oprávněnost zájemce bude prokázána na výzvu obce Svésedlice dle potřeby občanským průkazem, jde-li o fyzickou osobu a dále originálem výpisu z veřejného rejstříku, jde-li o právnickou osobu.
 2. Výběr zájemce obálkovou metodou se provádí pro každý jednotlivý pozemek pod čísly 1 - 9 v čl. I těchto pravidel. Bude-li chtít zájemce předložit nabídku na koupi více pozemků, předloží každou nabídku v samostatné obálce.
 3. Zájemce musí podat písemnou nabídku v zalepené obálce na Obecní úřad obce Svésedlice, adresa: Svésedlice č. p. 58, 783 54 Přáslavice, nejpozději do 31. 10. 2018 do 16.00 hodin. Obálka musí:
 4. být označena jako „OBÁLKOVÁ METODA – KOUPĚ POZEMKŮ - NEOTVÍRAT“;
 5. být zalepena a přes přelepení podepsána zájemcem;
 6. obsahovat přesnou identifikaci zájemce, tj. u fyzické osoby - jméno, příjemní, rodné číslo, bydliště, tel. spojení (v případě zájmu o nabytí do společného jmění manželů nutno uvést stejné údaje u obou manželů), podpis, u právnické osoby – obchodní firmu, IČ, sídlo, označení statutárního orgánu, telefonické spojení, podpis statutárního orgánu;
 7. obsahovat označení parcelních čísel a katastrálního území pozemků, o které má zájemce zájem;
 8. obsahovat nabízenou kupní cenu za daný konkrétní pozemek, a to ve tvaru nabízená výše korun českých za 1 m2 pozemku (při respektování při nejnižší možné nabídkové ceny dle článku III odst. 2. těchto pravidel).
 9. Po vyhodnocení všech nabídek zastupitelstvem obce Svésedlice, bude oznámeno jméno zájemce, který předložil nejvyšší nabídku u každého jednotlivého pozemku. Vyhodnocení nabídek zájemců bude zapsáno v protokolu o průběhu vyhodnocení výběru zájemce obálkovou metodou.
 10. Pokud dva nebo více zájemců učiní stejnou nabídku, co do výše nabídnuté ceny provede se opakovaný obálkový výběr výhradně mezi těmito zájemci. Tento postup se opakuje až do doby, kdy bude vybrána nejvyšší nabídka. Jako platná je v případě opakovaného obálkového výběru považována poslední učiněná nabídka budoucího kupujícího.
 11. Vyhodnocení nabídek bude provedeno nejpozději do 15.11.2018.
 12. Obec Svésedlice není došlými návrhy vázána a vyhrazuje si právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů, případně výběr zájemců obálkovou metodou zrušit.

 

VI.

Podmínky uzavření kupní smlouvy

 

 1. Vybraný zájemce je povinen uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě, ve které k tomu bude vyzván obcí Svésedlice. Neučiní-li tak, bude uzavření kupní smlouvy nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.
 2. Zájemce uhradí náklady spojené s převodem vlastnického práva k pozemku.

 

 

Ve Svésedlicích dne 8.10.2018                                                                                        Lubomír Konar, DiS.

                                                                                                                                                              starosta