Svésedlice č.p.58
783 54 Přáslavice

+420 585 352 102
obec@svesedlice.cz
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace občanům 8/2015

Informace občanům 8/2015Datum konání:
16.9.2015
Datum ukončení:
30.9.2015

ČOV

Vážení spoluobčané, obecně vzato je obec organickou jednotkou, která se navenek chová jako celek. Jako taková má odpovědnost k celé naší společnosti a našemu společnému životnímu prostředí stejně jako jiné právnické osoby. Má své vstupy, jako elektrickou energii, plyn, zásobování. Dále zdroje jako třeba podzemní vody a výstupy, kterými jsou odpady a odpadní vody. Právě posledně zmíněné odpadní vody jsou záležitostí, kterou obec řeší a bude v budoucnu významnou investicí. Naše čistírna odpadních vod je v provozu od roku 2003 a její životnost končí. Nutné investice do provozu a údržby nenesou požadovanou efektivitu a její provozní spolehlivost je téměř na nule. Částečně si za technologickou degradaci můžeme sami. Jako občané se chováme nedůsledně a nezodpovědně. Promiňte mi tento obecný a vyčítavý tón, ale množství dámských vložek, vlhčených ubrousků, dětských plen, hader nebo částí oblečení je alarmující. Právě tyto části ucpávají čerpadla, zanáší vstupní jímku a způsobují ne zrovna plynulý nátok do technologie. V jejím důsledku pak čistírna nefunguje jak má a jen s vynaložením velkých sil se daří udržet jakýsi proces čištění. Ti z vás, kteří občas zabloudí k čistírně, si můžou povšimnout, jak starosta nebo někteří zastupitelé někdy, i několikrát denně, čistí nátokovou jímku. Sami se zamyslete, zda byste tuto práci se směsí kuchyňských odpadů, exkrementů a hygienických potřeb dělali s nadšením. A to nemluvím o hygienických rizicích pro dotyčného člověka. Už teď víme, že výše zmíněnou nezodpovědnost spoluobčanů nelze žádnou levnou a „úžasnou“ technologií odstranit. Kanál prostě není popelnice. A jak již několikrát zmínil předchozí starosta, nastane doba, kdy nezodpovědností vyvolané zvýšení nákladů nebude moci obec kompenzovat a částka bude přesunuta do poplatků. Obec v současné době připravuje investici do rekonstrukce čistírny s tím, že návrh technologie čištění musí mimo jiné akceptovat omezený prostor, do kterého lze čistírnu umístit. Dále stálé zpřísňování legislativy v oblasti parametrů vyčištěných vod a v neposlední řadě reference ve spolehlivosti a provozních nákladech. Jistým vodítkem bude samozřejmě i cena realizace. V této fázi obec řeší technologickou sestavu tak, aby bylo možno vyhlásit výběrové řízení na realizaci s rovnocennými a klíčovými parametry. Z hlediska ceny se bude jednat opravdu o významnou investici v řádech milionů korun. Samozřejmě se budeme snažit dosáhnout na dotační programy, nicméně finančních prostředků v těchto fondech ubývá každým rokem a na dotaci není žádný zákonný nárok. V této oblasti se hodnotí mnoho aspektů, jako vliv investice na životní prostředí, stáří stávající technologie nebo její efektivita či množství dotčených obyvatel. Závěrem si dovolím zamyšlení. Je opravdu tak těžké pochopit, že objemné a vláknité materiály, které ničí technologii čistírny nepatří do kanalizace? Je nutné vlastní nezodpovědností a leností ničit společný majetek? Ničíme si snad svévolně majetek doma za vraty? Copak nebylo možné odpovědným chováním zabránit zkrácení životnosti technologie čistírny? Obec se ve svém důsledku musí postavit čelem k případným sankcím za ničení životního prostředí dle platných zákonů v případě výpadku činnosti čistírny a myslíte, že se jedná o zanedbatelné částky, které nezaplatíme nakonec všichni?

                                                                                              Pavel Chrást

 

Plot u dětského hřiště

Během měsíce srpna byl zhotoven plot kolem dětského hřiště. Doufejme, že bude sloužit a vydrží nám co nejdéle. Zbývá jen doladit některé detaily a pracuje se na umístění stojanu na kola, aby nebyly opřené o plot či snad fasádu bývalé školy.

Víte, že…

Je možno využít služeb obce Svésedlice a nechat si posekat soukromé parcely v katastrálním území obce Svésedlice žacím strojem MU 4x4 Panther za 500,-/h.

Dotazníky

V rámci Programu rozvoje obce bylo rozdáno 158 dotazníků, mezi Vás, spoluobčany. Z nichž se vrátilo 88, což je zhruba necelých 56%. Jsem rád, že se do průzkumu zapojila více jak polovina dotázaných. Na zpracování všech odpovědí se pracuje. Výsledkem by měl být dokument, který bude obsahovat jak grafickou, tak textovou část, aby bylo vše hezky přehledné. Z důvodu obsáhlosti dokumentu bude zveřejněn pouze na www stránkách, úřední desce a samozřejmě jak je již zvykem na neoficiální vývěsce v obchodě. V případě zájmu, bude dokument také k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny. Všem děkuji za vyplnění, doručení a vyjádření svých názorů na dění v obci.

                                                                                                  Starosta obce

Něco z historie naší obce – Boží muka

Kamenná boží muka se nacházejí v poli za obcí Svésedlice směrem na Kocourovec. Kamenný hranatý sloup z opuky má sražené hrany a je dekorován rytým zrcadlem. Na přední straně je klečící bičovaný Kristus. Na východní straně Ježíš s nástroji jeho mučení. Na západní straně Kristus na hoře Olivetské s andělem. Na zadní straně nápis: Nákladem Františka a Mariany DLASK 1867.

Rodina Dlasků žila v domě č.p. 23. Z jejich pěti dětí se dožila dospělosti pouze nejstarší dcera Františka. Tato měla s Karlem Spurným také pět dětí. Druhorozená Filoména se po sňatku s Josefem Záchou vrátila za ovdovělou babičkou. V roce zbudování boží muky se jim narodilo první dítě. To však ještě téhož roku umírá. Stejný osud mělo i dalších pět sourozenců 1869-1879. Žádné se nedožilo 2 let. Babička Mariana zemřela 1875 a Filoména 1883. Během 16 let od postavení boží muky tak zemřelo 8 členů z rodu Dlasků a ten na č.p. 23. po sňatku J. Záchy s druhou ženou skončil. Ve Svésedlicích však stále žije rodina pana Miloslava Spurného, v  jejíchž žilách koluje krev Dlasků.

 

V roce 2013 byla tato památka restaurována nákladem 165 000 Kč s příspěvkem 50 000 Kč od Ministerstva kultury. Ten kdo si pamatuje památku před opravou, musí uznat, že se to panu restaurátorovi Daubnerovi velmi povedlo. Navíc je zde nádherný výhled na Olomouc. Krátkou vycházku na toto hezké místo by měl absolvovat každý občan obce. Umístění mapky k restauraci a vyznačení trasy místním značením by jistě zvýšilo zájem o prohlídku u projíždějících turistů.  

Standa Zavadil